Rejestracja

lub Logowanie
Musi być minimum 6 znaków
Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, o kapitale zakładowym 236 946 700,00. W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl. Aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych są w każdym czasie dostępne na stronie internetowej www.publiczneodtwarzanie.pl. Możliwy z nami jest również kontakt: e-mail: licencjesportowe@polsat.com.pl. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji i klientów w celu umożliwienia im uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie transmitowanych przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. wydarzeń sportowych oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych administratora danych i weryfikacji prawidłowości korzystania z udzielonego zezwolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników i klientów podmiotom, których usługi są niezbędne do wykonania umowy, tj. dostawcom aplikacji sprzedażowej, operatorom płatności, podmiotom obsługującym wysyłkę korespondencji, weryfikującym prawidłowość korzystania z zezwolenia czy firmom kurierskim dostarczającym dekodery oraz podmiotom prowadzącym analitykę skuteczności kampanii reklamowej Telewizji Polsat. Dane osobowe użytkowników klientów będą przetwarzane do momentu usunięcia przez użytkownika/klienta konta w aplikacji oraz dla celów rozliczenia wykonania umowy przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Użytkownikom oraz klientom przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych korzystanie z aplikacji sprzedażowej – w zależności od zakresu żądania - może okazać się niemożliwe. Dane osobowe użytkownika/klienta zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Użytkownikom i klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez użytkownika/klienta danych osobowych, adekwatnie do treści Regulaminu i Umowy, jest warunkiem uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie wydarzeń sportowych. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na publiczne odtwarzanie. Dane osobowe klienta są profilowane poprzez ocenę jego sposobu korzystania z aplikacji, reakcje na różne warianty stylistyki aplikacji, ustawień i aktywności w aplikacji. W wyniku prowadzonej oceny administrator uzyska możliwość przedstawienia klientowi adekwatnej do jego preferencji oferty zakupu zezwolenia na publiczne odtwarzanie.
Wyrażam zgodę na używanie przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Telewizji Polsat Sp. z o.o., w szczególności przedstawiania ofert zakupu zezwoleń na publiczne odtwarzanie, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907).
Telewizja Polsat Sp. z o.o. 2022
WAŻNE! Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 r., w związku z czasową modernizacją telefonicznej obsługi zgłoszeń Klientów, zmianie ulegnie funkcjonowanie infolinii doradczej. Od wskazanej daty telefonicznie obsługiwane będą jedynie zgłoszenia dotyczące problemów z odbiorem usługi. Pozostałe zgłoszenia oraz zapytania należy składać drogą mailową na adres: pomoc@publiczneodtwarzanie.pl lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT. Kontakt z pracownikiem infolinii doradczej możliwy jest pod numerem telefonu 801-00-55-11 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 222-127-115 (dla połączeń z telefonów komórkowych). Pytania można zgłaszać codziennie w godzinach 08:00-22:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.